Dịch vụ Marketing Cụm máy nén Piston Racks Meluck

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi

Mô tả

Dịch vụ Marketing Cụm máy nén Piston Bitzer Rack giải nhiệt Nước – Gió

1.Nhiệt độ cho kho mát – 50C đến +50C dàn ngưng RACKS GIẢI NHIỆT GIÓ

List Model
Cụm Máy
Model Máy Nén Công suất( hp) Số lượng máy nén 
1 BBF2-20MBY 4VES-10Y 20HP 2 máy nén
2 BBF2-30MBY 4PES-15Y 30HP 2 máy nén
3 BBF2-40MBY 4NES-20Y 40HP 2 máy nén
4 BBF2-50MBY 4HE-25Y 50HP 2 máy nén
5 BBF2-60MBY 4GE-30Y 60HP 2 máy nén
6 BBF2-70MBY 4FE-35Y 70HP 2 máy nén
7 BBF2-80MBY 6GE-40Y 80HP 2 máy nén
8 BBF2-100MBY 6FE-50Y 100HP 2 máy nén
9 BBF3-30MBY 4VES-10Y 30HP 3 máy nén
10 BBF3-45MBY 4PES-15Y 45HP 3 máy nén
11 BBF3-60MBY 4NES-20Y 60HP 3 máy nén
12 BBF3-75MBY 4HE-25Y 75HP 3 máy nén
13 BBF3-90MBY 4GE-30Y 90HP 3 máy nén
14 BBF3-105MBY 4FE-35Y 105HP 3 máy nén
15 BBF3-120MBY 6GE-40Y 120HP 3 máy nén
16 BBF3-150MBY 6FE-50Y 150HP 3 máy nén
17 BBF4-40MBY 4VES-10Y 40HP 4 máy nén
18 BBF4-60MBY 4PES-15Y 60HP 4 máy nén
19 BBF4-80MBY 4NES-20Y 80HP 4 máy nén
20 BBF4-100MBY 4HE-25Y 100HP 4 máy nén
21 BBF4-120MBY 4GE-30Y 300HP 4 máy nén
22 BBF4-140MBY 4FE-35Y 140HP 4 máy nén
23 BBF4-160MBY 6GE-40Y 160HP 4 máy nén
24 BBF4-200MBY 6FE-50Y 200HP 4 máy nén

2. Nhiệt độ cho kho trữ đông -150C đến -300C dàn ngưng RACKS GIẢI NHIỆT GIÓ

List Model
Cụm Máy
Model Máy Nén Công suất( hp) Số lượng máy nén
1 BBF2-24LBY 4PES-12Y 24HP 2 máy nén
2 BBF2-28LBY 4NES-14Y 28HP 2 máy nén
3 BBF2-36LBY 4HE-18Y 36HP 2 máy nén
4 BBF2-46LBY 4GE-23Y 46HP 2 máy nén
5 BBF2-56LBY 6HE-28Y 56HP 2 máy nén
   6 BBF2-64LBY 6GE-34Y 64HP 2 máy nén
7 BBF2-88LBY 6FE-44Y 88HP 2 máy nén
8 BBF3-36LBY 4PES-12Y 36HP 3 máy nén
9 BBF3-42LBY 4NES-14Y 42HP 3 máy nén
10 BBF3-54LBY 4HE-18Y 54HP 3 máy nén
11 BBF3-69LBY 4GE-23Y 69HP 3 máy nén
12 BBF3-84LBY 6HE-28Y 84HP 3 máy nén
13 BBF3-102LY 6GE-34Y 102HP 3 máy nén
14 BBF3-132LBY 6FE-44Y 132HP 3 máy nén
15 BBF4-48LBY 4PES-12Y 48HP 4 máy nén
16 BBF4-56LBY 4NES-14Y 56HP 4 máy nén
17 BBF4-72LBY 4HE-18Y 72HP 4 máy nén
18 BBF4-92LBY 4GE-23Y 92HP 4 máy nén
19 BBF4-112LBY 6HE-28Y 112HP 4 máy nén
20 BBF4-136LBY 6GE-34Y 136HP 4 máy nén
21 BBF4-176LBY 6FE-44Y 176HP 4 máy nén

Dịch vụ Marketing Cụm máy nén Piston Bitzer Rack giải nhiệt Nước

1. Nhiệt độ cho kho mát – 50C đến +50C  RACKS bầu ngưng giải nhiệt nước, Điện áp : 380V/3Pha/50 HZ ( R404 )

List Model
Cụm Máy
Model Máy Nén Công suất( hp) Số lượng máy nén 
1 BBS2-20MB 4VES-10 20HP 2 máy nén
2 BBS2-30MB 4PES-15 30HP 2 máy nén
3 BBS2-40MB 4NES-20 40HP 2 máy nén
4 BBS2-50MB 4HE-25 50HP 2 máy nén
5 BBS2-60MB 4GE-30 60HP 2 máy nén
   6 BBS2-70MB 6HE-35 70HP 2 máy nén
7 BBS2-80MB 6GE-40 80HP 2 máy nén
8 BBS2-100MB 6FE-50 100HP 2 máy nén
9 BBS3-30MB 4VES10 30HP 3 máy nén
10 BBS3-45MB 4PES-15 45HP 3 máy nén
11 BBS3-60MB 4NES-20 60HP 3 máy nén
12 BBS3-75MB 4HE-25 75HP 3 máy nén
13 BBS3-90MB 4GE-30 90HP 3 máy nén
14 BBS3-105MB 6HE-35 105HP 3 máy nén
15 BBS3-120MB 6GE-40 120HP 3 máy nén
16 BBS3-150MB 6FE-50 150HP 3 máy nén
17 BBS4-40MB 4VES10 40HP 4 máy nén
18 BBS4-60MB 4PES-15 60HP 4 máy nén
19 BBS4-80MB 4NES-20 80HP 4 máy nén
20 BBS4-100MB 4HE-25 100HP 4 máy nén
21 BBS4-120MB 4GE-30 120HP 4 máy nén
22 BBS4-140MB 6HE-35 140HP 4 máy nén
23 BBS4-160MB 6GE-40 160HP 4 máy nén
24 BBS4-200MB 6FE-50 200HP 4 máy nén

2. Nhiệt độ cho kho trữ đông -150C đến -300C . RACKS bầu ngưng giải nhiệt nước,
Điện áp : 380V/3Pha/50 HZ ( R404 )

List Model
Cụm Máy
Model Máy Nén Công suất( hp) Số lượng máy nén 
1 BBS2-24LB 4PES-12 24HP 2 máy nén
2 BBS2-26LB 4NES-14 28HP 2 máy nén
3 BBS2-36LB 4HE-18 36HP 2 máy nén
4 BBS2-46LB 4GE-23 46HP 2 máy nén
5 BBS2-56LB 6HE-28 56HP 2 máy nén
   6 BBS2-64LB 6GE-34 64HP 2 máy nén
7 BBS2-88LB 6FE-44 88HP 2 máy nén
8 BBS3-36LB 4PES-12 36HP 3 máy nén
9 BBS3-42LB 4NES-14 42HP 3 máy nén
10 BBS3-54LB 4HE-18 54HP 3 máy nén
11 BBS3-69LB 4GE-23 69HP 3 máy nén
12 BBS3-84LB 6HE-28 84HP 3 máy nén
13 BBS3-102LB 6GE-34 102HP 3 máy nén
14 BBS3-132LB 6FE-44 132HP 3 máy nén
15 BBS4-48LB 4PES-12 48HP 4 máy nén
16 BBS4-56LB 4NES-14 56HP 4 máy nén
17 BBS4-72LB 4HE-18 72HP 4 máy nén
18 BBS4-92LB 4GE-23 92HP 4 máy nén
19 BBS4-112LB 6HE-28 112HP 4 máy nén
20 BBS4-136LB 6GE-34 136HP 4 máy nén
21 BBS4-176LB 6FE-44 176HP 4 máy nén
error: Content is protected !!
Liên hệ